Cpl Seeking BI GUY in South Carolina couples seeking bi guy to join....