Seeking bi guy to play with my man! - Cheshire couples seeking bi guy to join....