Bi curious male in Missouri couples seeking bi guy to join....